Tamsaus baseino prekybos strategijos rinkos kokybė ir gerovė

Sveiki atvykę! Välkommen

Europos Parlamento pozicija, priimta m. Tarybos reglamentas EB Nr. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai reikia padaryti kitų pakeitimų, kad Europos Parlamentui ir Tarybai suteikti įgaliojimai ir visų pirma Komisijai suteikti įgaliojimai būtų suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo toliau — Sutartis ir straipsniais. Atsižvelgiant į šių pakeitimų taikymo sritį, tikslinga panaikinti Reglamentą EB Nr.

Techninio paprastinimo sumetimais m. Tarybos reglamentą EEB Nr. Siekiant aiškumo, tuo atveju, kai taikoma Sutarties 43 straipsnio 3 dalis, šiame reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tvirtindama priemones Taryba vadovausis minėta nuostata; [1 pakeit.

Nustatant kainas, rinkliavas, pagalbą ir kiekybinius apribojimus tam tikrais atvejais būtinai atsižvelgiama į šias pagrindines nuostatas; 4 Komisija turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės aktus siekiant užtikrinti gerą šiame reglamente nustatytos sistemos veikimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnį, kad Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kad ji galėtų papildyti ar iš dalies keisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas.

Reikėtų nustatyti nuostatas, kurių atžvilgiu tokie įgaliojimai gali būti taikomi, taip pat sąlygas, kurioms esant būtų galima pasinaudoti minėtais įgaliojimaisYpač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys regionų ir vietos valdžios institucijomis, salų, menkai apgyvendintiems ar kalnuotiems ir atokiausiems regionams, siekiant, kad toliau nedidėtų suvaržymai, kuriuos per dabartinę krizę jau ir taip patiria šie regionai.

Category: naujienos

Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai; [2 pakeit. Skubos tvarka turėtų būti taikoma pagrįstai ir turėtų būti tiksliai įvardyti jos taikymo atvejai; 6 pagal Sutarties straipsnį valstybės narės turėtų būti atsakingos už šiuo reglamentu nustatyto bendro žemės ūkio rinkų organizavimo toliau — BRO įgyvendinimą.

altcoins technical analysis komercinės paslapties valdymo sistema

Siekiant užtikrinti vienodą BRO įgyvendinimą valstybėse narėse ir išvengti nesąžiningos ūkio subjektų konkurencijos ar diskriminacijos, Komisijai turėtų būti sudarytos sąlygos priimti įgyvendinimo aktus pagal Sutarties straipsnio 2 dalį. Todėl pagal minėtą nuostatą Komisijai turėtų būtų suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, visų pirma susiję su vienodomis prekybos galimybių nesantaika intervencinių priemonių taikymo, pagalbos schemų įgyvendinimo ir prekybos bei gamybos, taip pat prekybos su trečiosiomis valstybėmis taisyklių taikymo sąlygomis.

Komisija taip pat turėtų nustatyti būtiniausias valstybių narių atliekamų patikrų skiriamąsias ypatybes; 7 be to, siekiant užtikrinti vienu BRO nustatytų schemų veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti būtini įgaliojimai, susiję su rinkos valdymo priemonėmis ir kasdienėmis valdymo užduotimis.

Siekiant užtikrinti sklandų vieno BRO veikimą, Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai reguliuoti tam tikrus labiau techninio pobūdžio klausimus tamsaus baseino prekybos strategijos rinkos kokybė ir gerovė priimti pranešimų, informacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, taip pat procedūras ir techninius kriterijus, susijusius su rinkos rėmimo priemonių reikalavimus atitinkančiais produktais ir ūkio subjektais.

Be to, siekdama užtikrinti tinkamą BRO veikimą, Komisija visų pirma turėtų nustatyti datas, laiko terminus, operacinius įvykius, lemiančius taikytiną valiutos keitimo kursą, tipinius laikotarpius ir palūkanų normas, o pagalbos schemų atveju Komisija turėtų būti teisiškai įgaliota visų pirma nustatyti pagalbos dydį ir priimti programų valdymo, stebėsenos ir vertinimo, taip pat informavimo apie išmokėtos pagalbos naudą taisykles ir su socialinių schemų planų įgyvendinimu susijusias taisykles.

Komisija turėtų būti įgaliota nustatyti su pagalbos išmokomis ir išankstinėmis pagalbos išmokomis susijusią tvarką; 8 be to, siekiant įgyvendinti vieno BRO tikslus ir laikytis jo principų, Komisija turėtų būti įgaliota priimti taisykles, be kita ko, susijusias su schemų, kuriomis siekiama riboti pieno, cukraus ir vyno gamybą, valdymu, taip pat su patikromis susijusias taisykles, nustatyti užstato dydį ir su neteisėtų išmokų susigrąžinimu susijusias taisykles bei tvarką ir priimti su rinkos rėmimu tamsaus baseino prekybos strategijos rinkos kokybė ir gerovė sutarčių sudarymo taisykles; 9 vyno sektoriuje Komisija taip pat turėtų būti įgaliota užtikrinti, kad paraiškos, susijusios su kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais, atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus ir taip visoje Sąjungoje būtų užtikrintas vienodas reikalavimų taikymas.

Komisijai turėtų būti suteikta kompetencija priimti visas būtinas vyno sektoriaus produktų pateikimo ir ženklinimo taisykles, susijusias su tų produktų pateikimo ir ženklinimo tvarka, pranešimais ir techniniais kriterijais; 10 siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti šiuo reglamentu nustatytos teisinės sistemos tikslai, Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai nuolat vykdyti stebėseną, susijusią su tam tikra gamintojų organizacijų, gamintojų grupių, tarpšakinių organizacijų ir ūkio subjektų organizacijų veikla.

pasirinkimo strategijos com michael gibbons prekybos sistema

Be to, siekiant išsaugoti pagal vieną BRO nustatytą struktūrą ir jos esminius kriterijus, Komisijai turėtų būti suteikta kompetencija priimti visas būtinas taisykles, susijusias su išskirtinėmis rinkos priemonėmis ir išskirtinėmis valdymo priemonėmis skubioms ir nenumatytoms problemoms vienoje ar daugiau valstybių narių spręsti; 11 jei aiškiai nenumatyta kitaip, Komisija tuossiekiant užtikrinti vienodas šio tamsaus baseino prekybos strategijos rinkos kokybė ir gerovė įgyvendinimo aktussąlygas, Komisijai turėtų priimti pagalbūti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai.

Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis m. Todėl pagrindinis šio reglamento tikslas turėtų būti suderinti Komisijai suteiktus įgaliojimus su Sutartimi.

  • Gorila prekiauja pasirinkimo galimybėmis
  • Prekybos galimybės amazon

Juo neturėtų būti panaikintos ar pakeistos esamos nuostatos, kurios turi galiojantį pagrindą, išskyrus atvejus, kai tos nuostatos yra pasenusios, nei numatytos naujos taisyklės ar priemonės. Šis principas netaikomas maisto produktų paskirstymui labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims ir pagalbai, teikiamai pagal Vokietijos alkoholio monopolijos sistemą.

Nuostatos dėl prekybos standartų atspindi pasiūlymus, pateiktus atliekant išsamią kokybės politikos apžvalgą; 15 nustatant grūdų, ryžių, cukraus, sausųjų pašarų, sėklų, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, linų ir kanapių, vaisių ir daržovių, bananų, pieno ir pieno produktų ir šilkaverpių prekybos metus turėtų būti tamsaus baseino prekybos strategijos rinkos kokybė ir gerovė į kiekvieno iš tų produktų biologinį gamybos ciklą; 16 siekiant stabilizuoti rinkas ir užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios tiesioginius internete uždirbti pinigus gyvenimo lygį, skirtinguose sektoriuose sukurta diferencijuota kainų palaikymo sistema ir kartu nustatytos tiesioginės paramos schemos, atsižvelgiant į skirtingus kiekvieno iš šių sektorių poreikius ir į skirtingų sektorių tarpusavio priklausomybę.

Tos priemonės — tai valstybės intervencija arba, tam tikrais atvejais, pagalbos išmokos už privatų grūdų, ryžių, cukraus, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, galvijienos, pieno ir pieno produktų, kiaulienos, ožkienos ir avienos sektorių produktų sandėliavimą.

Binarinių forumų galimybės

Todėl atsižvelgiant į vėlesnių Reglamento EB Nr. Tarybos reglamentu EB Nr. Tuo tikslu tikslinga skirti referencines kainas ir intervencines kainas; 18 pagal grūdų, galvijienos ir pieno bei pieno produktų bendro rinkų organizavimo nuostatas Taryba, laikydamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 37 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, buvo įgaliota keisti kainų lygį.

Atsižvelgiant į kainų sistemų jautrumą, turi būti aiškiai nustatyta, kad Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė keisti kainų lygius taikoma visiems sektoriams, kuriems taikomas šis reglamentas; 19 standartinių savybių baltajam ir žaliaviniam cukrui turėtų būti nustatytos referencinės kainos.

Tokios standartinės savybės turėtų būti vidutinės tipinės Sąjungoje pagaminto cukraus savybės, apibrėžtos remiantis cukraus prekyboje taikomais kriterijais.

Populiariausi mitai apie daugiabučius: kas tiesa, o kas melas?

Be to, turėtų būti numatyta galimybė standartines savybes peržiūrėti, visų pirma atsižvelgiant į komercinius poreikius ir techninės analizės raidą; 20 siekiant užtikrinti patikimą informaciją apie Sąjungos cukraus rinkos kainas, šiame reglamente turėtų būti numatyta pranešimų apie kainas teikimo sistema, kuria remiantis turėtų būti nustatomi baltojo cukraus rinkos kainų lygiai; 21 remiantis pakeitimais, padarytais Reglamentu EB Nr.

Valstybės intervencijos taikymo tamsaus baseino prekybos strategijos rinkos kokybė ir gerovė sektoriuje pradžia ir pabaiga turėtų priklausyti nuo tam tikro laikotarpio rinkos kainų lygių. Todėl pagal tas schemas skiriama pagalba ir intervencinės kainos yra glaudžiai susijusios.

dvejetainių opcionų strategija be rodiklių prekyba galvijų opcionais

Pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų kainų lygis buvo nustatytas siekiant skatinti atitinkamų produktų vartojimą ir gerinti jų konkurencingumą. Šie politiniai sprendimai ir toliau galioja; 23 šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė realizuoti vykdant valstybės intervenciją supirktus produktus.

Tokių priemonių turėtų būti imtasi taip, kad būtų išvengta rinkos sutrikimų ir kad būtų užtikrintos vienodos galimybės įsigyti prekių bei lygios pirkėjų teisės; 24 vieni iš Sutarties 39 straipsnio 1 dalyje nustatytų BŽŪP tikslų yra stabilizuoti rinkas ir užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas. Daugelį metų vykdoma maisto skirstymo programa padėjo sėkmingai įgyvendinti abu šiuos tikslus.

Forex strategija HHLL - prekybos sistema pagal Price Action

Ji turėtų ir toliau padėti užtikrinti, kad būtų įgyvendinti BŽŪP ir sanglaudos politikos tikslai. Tačiau dėl vėlesnių BŽŪP reformų palaipsniui mažėjo intervencinės atsargos ir turimų produktų asortimentas.

Todėl rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų tapti nuolatiniu tiekimo pagal programą šaltiniu; 25 siekiant užtikrinti patikimą biudžeto valdymą ir pasinaudoti visa taikant Sąjungos schemos sanglaudos aspektą gaunama tamsaus baseino prekybos strategijos rinkos kokybė ir gerovė, reikėtų nustatyti aukščiausią Sąjungos pagalbos ribą ir numatyti galimybę valstybėms narėms prisidėti prie maisto skirstymo programų finansavimo.

Be to, remiantis įgyta patirtimi matyti, kad reikėtų nustatyti ilgesnės trukmės schemos įgyvendinimo perspektyvą.

Už vakariečių pinigus kinai superka pasaulį

Todėl Komisija turėtų nustatyti schemos įgyvendinimo trejų metų planus, o valstybės narės turėtų parengti nacionalines maisto paskirstymo programas, kuriose išdėstytų savo schemos įgyvendinimo tikslus ir prioritetus, įskaitant maistingumo aspektus.

Be to, siekdamos užtikrinti, kad trejų metų planas būtų įgyvendinamas pagal taikomas taisykles, valstybės narės turėtų vykdyti atitinkamas administracines ir fizines patikras ir, nustačiusios pažeidimų, taikyti nuobaudas; 26 siekdama užtikrinti, kad maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims schema būtų taikoma skaidriai, darniai ir veiksmingai, Komisija turėtų priimti trejų metų planų tvirtinimo ir peržiūros procedūras ir tuos planus tvirtinti bei, jei reikia, peržiūrėti.

Komisija taip pat turėtų priimti nuostatas dėl papildomų aspektų, kurie turi būti įtraukti į trejų metų planus, produktų tiekimo taisykles, intervencinių produktų paėmimui, ir, be kita ko, valstybių narių keitimuisi produktais taikytinas penki daugiašalės prekybos sistemos principai ir laiko terminus, taip pat su nacionalinių maisto paskirstymo programų ir metinių įgyvendinimo ataskaitų forma susijusias taisykles.

Siekdama užtikrinti, kad trejų metų planai valstybėse narėse būtų įgyvendinami vienodai, Komisija turėtų patvirtinti tvarką, pagal kurią būtų kompensuojamos labdaros organizacijų, kurias valstybės narės laiko atitinkančiomis reikalavimus, patirtos išlaidos, įskaitant laiko terminus ir finansines ribas, taip pat priimti kvietimo dalyvauti konkurse sąlygas ir maisto produktams bei jų tiekimui taikomas sąlygas.

Be to, reikėtų priimti tamsaus baseino prekybos strategijos rinkos kokybė ir gerovė, pagal kurias būtų nustatyti valstybėms narėms taikomi įpareigojimai, susiję su patikromis, mokėjimo tvarka ir galutiniais terminais, taip pat išmokų sumažinimu reikalavimų nesilaikymo atvejais, ir atskaitomybės nuostatas ir užduotis, kurias turi vykdyti nacionalinės intervencinės įstaigos, įskaitant valstybių narių keitimosi produktais atvejais; 27 siekiant prisidėti prie pieno rinkos subalansavimo ir rinkos kainų stabilizavimo, šiame reglamente numatoma skirti pagalbą už privatų tam tikrų sviesto produktų sandėliavimą.

Be to, Komisija turėtų būti įgaliota nuspręsti dėl pagalbos už privatų baltojo cukraus, tam tikrų rūšių alyvuogių aliejaus, tam tikrų galvijienos produktų, kiaulienos, avienos ir ožkienos sandėliavimą skyrimo; 28 Užtikrintų pasirinkimų dvejetainis brokeris skerdenų klasifikavimo skalės galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos sektoriuose yra labai svarbios kainų registravimui ir intervencinių priemonių taikymui tuose sektoriuose.

Be to, jomis siekiama padidinti rinkos skaidrumą; 29 dėl laisvo judėjimo apribojimų, atsirandančių taikant kovai su gyvūnų ligų plitimu skirtas priemones, vienos ar daugiau valstybių narių tam tikrų produktų rinkose galėtų kilti sunkumų. Patirtis rodo, kad dideli rinkos sutrikimai, pavyzdžiui, smarkiai sumažėjęs vartojimas ar kainos, gali būti susiję su vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai; 30 galvijienai, pienui ir pieno produktams, kiaulienai, avienai ir ožkienai, kiaušiniams ir paukštienai taikomos išskirtinės rinkos rėmimo priemonės turėtų būti tiesiogiai susijusios su sveikatos ir veterinarijos priemonėmis, priimtomis siekiant kovoti su ligų plitimu, arba taikomos tuoj pat po jų.

prekybos sistemos ekspertas kaip sukurti aukšto dažnio prekybos sistemą

Jų turėtų būti imamasi valstybių narių prašymu, kad atitinkamose rinkose būtų išvengta didelių sutrikimų; 31 reikėtų numatyti, kad Komisijai būtų suteikta galimybė priimti specialias intervencines priemones, jei pasirodytų, kad tai būtina siekiant veiksmingai ir efektyviai reaguoti į grūdų sektoriaus rinkos sutrikdymo pavojų ir išvengti didelio masto valstybės intervencijos taikymo tam tikrų Sąjungos regionų ryžių sektoriuje arba kompensuoti dėl stichinių nelaimių atsiradusį žaliavinių ryžių trūkumą; 32 turėtų būti nustatyta standartinės kokybės, kuri turėtų būti apibrėžta, kvotinių runkelių minimali kaina, kad būtų užtikrintas deramas Sąjungos cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojų gyvenimo lygis; 33 deramai cukraus gamybos įmonių ir cukrinių runkelių augintojų teisių ir įpareigojimų pusiausvyrai užtikrinti reikalingos specialios priemonės.

Todėl turėtų būti nustatytos standartinės tarpšakinius susitarimus reglamentuojančios nuostatos; 34 dėl skirtingos gamtinės, ekonominės ir techninės padėties sunku nustatyti visoje Sąjungoje vienodas cukrinių runkelių supirkimo sąlygas.

  • Moe akcijų pakabinimo galimybės
  • Dvejetainių parinkčių ekspertų patarėjas

Cukrinių runkelių augintojų asociacijos ir cukraus gamybos įmonės jau yra sudariusios tarpšakinius prekybos susitarimus. Todėl bendrosiose nuostatose turėtų būti apibrėžtos tik cukrinių runkelių augintojams ir cukraus pramonei reikalingos minimalios garantijos, būtinos sklandžiam cukraus rinkos veikimui užtikrinti, tarpšakiniuose prekybos susitarimuose paliekant galimybę taikyti nuo tam tikrų taisyklių leidžiančias nukrypti nuostatas; 35 šiame reglamente turėtų būti numatytas gamybos mokestis, kuris, siekiant prisidėti prie patirtų išlaidų finansavimo, yra numatytas cukraus sektoriuje; 36 siekiant išlaikyti cukraus rinkų struktūrinę pusiausvyrą, kuriai būdingas kainų lygis, artimas referencinei kainai, reikėtų numatyti galimybę nuspręsti pašalinti cukrų iš rinkos tokiam laikui, kurio reikia, kad joje vėl nusistovėtų forex 80 strategija 37 gyvų augalų, galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos, kiaušinių ir paukštienos atveju turėtų būti numatyta galimybė priimti tam tikras pasiūlos pritaikymo prie rinkos reikalavimų palengvinimo priemones.

Tokios priemonės gali padėti stabilizuoti rinkas ir užtikrinti tinkamą atitinkamos žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį; 38 cukraus sektoriuje taikomi kiekybiniai gamybos apribojimai — esminė rinkos politikos priemonė. Be to, siekiant išvengti tam tikrų kiekių kaupimosi, keliančio pavojų padėčiai rinkoje, jei tie kiekiai neatitinka taikomų sąlygų, numatoma, kad už perteklių būtų imamas mokestis; 43 pieno kvotų sistema turėtų būti ir toliau taikoma iki savo galiojimo pabaigos — m.

Ūkininkams turėtų būti leista tam tikromis sąlygomis laikinai perleisti savo individualias kvotas.

Sveiki atvykę! Välkommen

Be to, reikėtų ir toliau taikyti principą, pagal kurį ūkį pardavus, išnuomojus arba perleidus paveldėjimo teise atitinkama kvota perleidžiama pirkėjui, nuomininkui arba paveldėtojui kartu su atitinkama žeme, tačiau ir toliau turėtų būti taikomos principo, pagal kurį siekiant tęsti pieno gamybos restruktūrizavimą ir gerinti aplinką kvotos siejamos su ūkiais, išimtys. Atsižvelgiant į įvairius kvotų perdavimo būdus ir taikant objektyvius kriterijus reikėtų numatyti taisykles, pagal kurias valstybėms narėms būtų leidžiama dalį perduotų kiekių perkelti į nacionalinį rezervą; 45 už pieną ir kitus pieno produktus mokėtinas pertekliaus mokestis turėtų būti atgrasančio dydžio, o valstybės narės jį turėtų sumokėti tuoj po to, kai viršijama nacionalinė kvota.

Tuomet valstybė narė mokėjimo naštą turėtų dvejetainis variantas pengalaman di gamintojams, dėl kurių atsirado šis perteklius. Šie gamintojai turėtų būti įpareigoti valstybei narei mokėti įnašą į mokestį dėl to, kad viršijo galimus kiekius.

  1. Pertvarka rūsyje: interjero dizainerė pataria, kaip namuose sukurti pomėgiams skirtą erdvę Rūsys, kuriame kažkada buvo garažas, paskui — biblioteka ir sandėliukas — virto muzikos studija.
  2. Auto Prekybininkas Pietų Floridoje Efektyvi strategija 60 sekundžių.
  3. Priimti tekstai - Trečiadienis, m. liepos 4 d.
  4. Už vakariečių pinigus kinai superka pasaulį Arūnas Sprauniusm.
  5. Binarinių forumų galimybės. Forumas prekybos variantas binaire, Thinkorswim opcionų prekybos pamoka

Vykstant sektoriaus restruktūrizacijai valstybėms narėms neviršijant tam tikrų ribų turėtų būti leista iki m. Atsižvelgiant į Reglamente EB Nr. Todėl atsižvelgiant į šiuo metu visose valstybėse narėse taikomus gamybos modelius ir siekiant išvengti šios rizikos, kvotos Italijai padidintos laikotarpio pradžioje; 47 Reglamente EB Nr. Sausųjų pašarų ir linų bei kanapių sektoriams taikomoje schemoje numatyta, kad siekiant reguliuoti atitinkamų sektorių vidaus rinką šiems sektoriams būtų skiriama pagalba už perdirbimą.

pasirinkimo sandorių kainodaros ir nepastovumo strategijos bei metodai forex strategija 5 minutės

Po pakeitimų, padarytų Reglamentu EB Nr. Tarybos reglamentą EB Nr. Reglamente EB Nr. Šiame reglamente turėtų būti numatyta skirti pagalbą už prekybą tam tikrais pieno produktais, atsižvelgiant į konkrečius jų naudojimo būdus ir paskirtį. Be to, turėtų būti numatyta, kad norint paskatinti jaunimą vartoti daugiau pieno, Sąjunga turėtų padengti dalį išlaidų, patiriamų skiriant pagalbą už moksleivių aprūpinimą pienu mokyklose; 49 tais atvejais, kai gaminant tam tikrus pramonės, chemijos ar farmacijos produktus atsiranda poreikis imtis priemonių, coin invest 2022 siekiama tiekti tam tikrus cukraus produktus, reikėtų numatyti galimybę skirti gamybos grąžinamąją išmoką; 50 pagal Reglamentą EB Nr.

Siekiant apynių augintojų organizacijoms sudaryti sąlygas tęsti savo veiklą kaip anksčiau, reikėtų nustatyti specialią nuostatą, pagal kurią atitinkamose valstybėse narėse už tą pačią veiklą būtų skiriamos lygiavertės sumos; 51 Sąjungos finansavimas, kurį sudaro tiesioginės pagalbos procentinė dalis, kurią valstybėms narėms leidžiama išlaikyti pagal Reglamentą EB Nr. Todėl šiame reglamente turėtų būti numatyta, kad Sąjungos parama būtų skiriama pagal prioritetus, atsižvelgiant į veiklą, vykdomą pagal konkrečias darbo programas; 52 šiame reglamente skiriami vaisiai ir daržovės, kurie apima parduoti skirtus vaisius ir daržoves ir perdirbti skirtus vaisius ir daržoves, ir perdirbti vaisiai ir daržovės.

Su gamintojų organizacijomis, veiklos programomis ir Sąjungos finansine pagalba susijusios taisyklės taikomos tik vaisiams ir daržovėms ir tik perdirbti skirtiems vaisiams ir daržovėms.

Galbūt jus domina